गोलन्जोर गाउँपालिकाको दर भाउ पत्र आब्हानकोे सुचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ चैत ११ गते आइतवार काठमाडौं

 

स्थानीय सरकार संन्चालन ऐन , २०७४ को परिच्छेद –३ को दप्फा ११ को उप दप्फा घ को ६ मा भएको ब्यवस्था अनुसार र जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको मिति २०७४/०९/२२ गते बसेको बैठकवाट यस गाउपालिकाले पेश गरेको प्रारम्भिक वातवरण परिक्षण ( आई . ई. ई ) स्वीकृत भए अनुसार यस गाउपालिकाको मिति २०७४/१२/०७ गते बसेको कार्यापालिकाको वैठकवाट आन्तरिक कर संकलनको लागी ठेक्का ब्यवस्था गर्ने सम्वन्धि भएको निर्णय अनुसार देहायको उल्लेखित स्थानहरुवाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खन्न , संकलन र जिल्ला भित्र तथा वाहिर निकाशी गर्न कर उठाउनको लागि ठेक्का वन्दोवस्त गर्नुपर्ने भएकोले स्थायी लेखा नम्वर (पान) लिएका इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले तोकिएको तपशिल बमोजिमको शर्तहरुको रही प्रथम पटक यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र शिलवन्दी दर भाउपत्र पेश गर्नुृ हुन सार्वजनिक आब्हान गरिएको छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top