करार सेवामागणकपदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ चैत ७ गते बुधवार बिज्ञापन

 

मिति २०७५ साल बैशाख १ गतेबाट शुरुहुने आर्थिक गणना, २०७५ को स्थलगतगणना कार्यका लागि राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को संगठन संरचना निर्देशिका २०७४ को दफा १४(ग) बमोजिम गणक पदमा करार नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले तपशिल बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट यस कार्यालयबाट उपलब्ध हुने दरखास्त फाराम भरी यो सूचना प्रकाशितभएको मितिले ७ (सात)दिनभित्र रीतपूर्वकको दरखास्त फाराममा रु दशको हुलाक टिकटटाँसी पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top