उत्तेजक डान्स गर्दै मोडल मेघनाले देखाइन् यौनाङ्ग (तस्विर हेर्नुस)

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७६ वैशाख २३ गते सोमवार काठमाडौं

 

पछिल्लो समयकी चर्चित मोडल मेघना मगरले विवाह पुर्व नैं बच्चा जन्माउने तयारी गरेको बताएक छिन् । एक युट्युब च्यानलसँग कुरा उनले यस्तो बताएकी हुन् । पछिल्ला दिनहरुमा विश्वभर विवाह नगरिकन बच्चा जन्माउने प्रचलन बढ्दैं गएको छ । हालैं भारतीय चर्चित नीमाता एकता कपुरले पनि विवाह भन्दा पहिले बच्चा जन्माएको कुरा चर्चामा आएको थियो ।

 

 

अब यो प्रचलन नेपालमा पनि आउँने देखिएको छ । मेघनाले अन्तरवार्ताको क्रममा आफ्नो संवेदनशील ठाउँमा भएको ट्याटु पनि देखाएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा चर्चामा आउँनको लागी हरेक दिन नयाँ र फरक काम सबैंले गर्न खोजिरहेको देख्न सकिन्छ ।

 

तस्विर हेर्नुस:-

 

c;gdf efO 6Lsfsf] dn;f lsGb} ;j{;fwf/0f . t:jL/ M rGb|snf If]qL, sf7df8f}F, /f;;

;Kt/ªuL 6Lsf lxGb’x?sf] dxgfg rf8 lbkfjnLdf efO 6Lsfsf] nflu k|of]u ul/g] ;Kt/ªuL 6Lsf . t:jL/ M rGb|snf If]qL, sf7df8f}F, /f;;
aRrfsf] nflu 6f]kL lsGb} dlxnf . t:jL/ M rGb|snf If]qL, sf7df8f}F, /f;;

tgx’Fsf] bdf}nLdf hf/L ljZj cf]dsf/ tyf lxGb’ dxfldng kj{df ;xefuL x’Fb} sNof0fL dftf . dxfldng kj{ sflQs #) ut];Dd rNg]5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], bdf}nL, -tgx’F_, /f;;

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top